Nieuws


Algemene Ledenvergadering maandag 27-02-2017

12 februari
Door: Robert Donath

Op maandag 27 februari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Boskrânne plaats. Deze wordt gehouden in het clubgebouw. Alle leden hebben de te behandelen stukken, m.u.v. het financiële jaarverslag, een aantal weken geleden via de mail ontvangen. De koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar. Klik op "Lees meer..." voor de agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 februari 2016
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag bestuur 2016
 6. Jaarverslag sponsorcommissie (SC) 2016
 7. Jaarverslag activiteitencommissie (AC) 2016
 8. Jaarverslag jeugdcommissie (JC) 2016
 9. Jaarverslag onderhoudscommissie (OC) 2016
 10. Financieel verslag penningmeester 2016
 11. Verslag kascommissie (Sjoerd Postma & Lieuwe Hoitinga)
 12. Benoeming kascommissie (Lieuwe Hoitinga & ……………….)

PAUZE

 1. Bestuursverkiezing:
 • Tjitze Bouma is aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter en bestuurslid. Er is op dit moment helaas nog geen opvolger voor hem beschikbaar.
 • Robert Donath is aftredend, maar blijft nog een half jaar aan als interim secretaris t/m 31-07-2017. Jacomien Heeres neemt de functie vanaf 01-08-2017 op interim basis over t/m de ALV in januari 2018. Vanaf dan is er een lid bereid gevonden om de functie van secretaris te aanvaarden.
 • Martijn Bosschieter is aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester en bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Minne Bouma als zijn opvolger te benoemen.
 • Minne Bouma is aftredend als bestuurslid AC zaken. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Joke Hoekstra te benoemen.

Voorstel bestuur 2017: vacature voorzitter, Robert Donath (interim secretaris t/m 31-07-2017), Minne Bouma (penningmeester), Jacomien Heeres (KC + vanaf 01-08-2017 interim secretaresse) en Joke Hoekstra (AC).

 1. Benoeming leden sponsorcommissie (SC):
 • Martijn Bosschieter en Tjitze Bouma stoppen als commissielid. Het is de bedoeling dat Minne als mogelijke nieuwe penningmeester Martijn opvolgt. Voor Tjitze is nog geen opvolger beschikbaar.

SC 2017: Minne Bouma en vacature (algemeen commissielid).

 1. Benoeming leden activiteitencommissie (AC):
 • Minne Bouma stopt als commissielid, er wordt ter vervanging nog gezocht naar een nieuw commissielid.
 • Mathijs Koopman en Nicolet van der Heide zijn in 2016 tijdens het seizoen gestopt als JC lid.
 • Omdat het niet gelukt is nieuwe commissieleden te vinden voor de JC, is besloten om deze te laten fuseren met de AC. Joke Hoekstra heeft daarom nu zitting in de AC als voorzitter en is aanspreekpunt voor jeugdzaken.

AC 2017: Joke Hoekstra, Sytske Gerlofsma, Dennis van der Meer, Annette Meijer & vacature.

 1. Benoeming leden kantinecommissie (KC):

KC 2017: Jacomien Heeres, Annette Meijer en Hannie Palsma.

 1. Benoeming leden onderhoudscommissie (OC):

OC 2017: Klaas Eisma, Detz Palsma, Tjalke Pander en Feike de Vries.

 1. Begroting 2017
 2. Contributie 2017
 3. Rondvraag
 4. Sluiting. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel.

Punt 13: De namen van eventuele tegenkandidaten dienen tenminste 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris, Robert Donath, Dr. Sipcke Stapertstrjitte 14, 8731 CB Wommels of per mail via info@boskranne.nl

Terug