Nieuws


Algemene Ledenvergadering maandag 30-01-2017

19 januari
Door: Robert Donath

Op maandag 30 januari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Boskrânne plaats. Deze wordt gehouden in het clubgebouw. Alle leden hebben de te behandelen stukken, m.u.v. het financiële jaarverslag, afgelopen weekend via de mail ontvangen. De koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar. Klik op "Lees meer..." voor de agenda.

Agenda
 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 februari 2016
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag bestuur 2016
 6. Jaarverslag sponsorcommissie (SC) 2016
 7. Jaarverslag activiteitencommissie (AC) 2016
 8. Jaarverslag jeugdcommissie (JC) 2016
 9. Jaarverslag onderhoudscommissie (OC) 2016
 10. Financieel verslag penningmeester 2016
 11. Verslag kascommissie (Sjoerd Postma & Lieuwe Hoitinga)
 12. Benoeming kascommissie (Lieuwe Hoitinga & ……………….)

PAUZE

 1. Bestuursverkiezing:
 • Tjitze Bouma is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid. Er is op dit moment helaas nog geen opvolger voor hem beschikbaar.
 • Robert Donath is aftredend, maar blijft nog een half jaar aan als interim secretaris t/m 31-07-2017. Jacomien Heeres neemt de functie vanaf 01-08-2017 op interim basis over t/m de ALV in januari 2018. Vanaf dan is er een lid bereid gevonden om de functie van secretaris te aanvaarden.

Bestuur 2017: vacature voorzitter, Robert Donath (interim secretaris t/m 31-07-2017), Martijn Bosschieter (penningmeester), Jacomien Heeres (KC + vanaf 01-08-2017 interim secretaresse) en Minne Bouma (AC).

 1. Benoeming leden sponsorcommissie (SC):
 • Tjitze Bouma stopt als commissielid. Er is nog geen opvolger beschikbaar.

                SC 2017: Martijn Bosschieter en vacature (algemeen commissielid).

 1. Benoeming leden activiteitencommissie (AC):
 • Mathijs Koopman en Nicolet van der Heide zijn in 2016 tijdens het seizoen gestopt als JC lid.
 • Omdat het niet gelukt is nieuwe commissieleden te vinden voor de JC, is besloten om deze te laten fuseren met de AC. Joke Hoekstra heeft daarom nu zitting in de AC als aanspreekpunt voor jeugdzaken.

AC 2017: Minne Bouma, Sytske Gerlofsma, Joke Hoekstra, Dennis van der Meer & Annette Meijer.

 1. Benoeming leden kantinecommissie (KC):

KC 2017: Jacomien Heeres, Annette Meijer en Hannie Palsma.

 1. Benoeming leden onderhoudscommissie (OC):

OC 2017: Klaas Eisma, Detz Palsma, Tjalke Pander en Feike de Vries.

 1. Begroting 2017
 2. Contributie 2017
 3. Rondvraag
 4. Sluiting. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel.
Terug